Vi arbejder for at sikre en høj kvalitet og patientsikkerhed samt effektive og nytænkende arbejdsgange til gavn for både patienter og medarbejdere.

Afdelingen er inddelt i følgende enheder:

Kvalitet og Patientsikkerhed
Kvalitetsarbejdet udføres i tæt samarbejde med hospitalets enkelte afdelinger og omfatter for eksempel akkreditering i forbindelse med Den Danske Kvalitetsmodel samt medvirken til udarbejdelse og implementering af kliniske retningslinjer i e-Dok. Afdelingens ansatte har også en rådgivende rolle i forhold til tværgående projekter, såsom nærværende kommunikation og kontaktpersonordningen samt bindeled mellem regionen og hospitalets afdelingers kvalitetsarbejde. Derudover, er der fokus på effektive patientforløb og patientsikkerhed, fx gennem projektet Patientsikkert Sygehus, samt koordinering og understøttelse af arbejdet med utilsigtede hændelser. 

Innovation
Hospitalsenheden Horsens har siden 2009 været udpeget som innovationshospital i Region Midtjylland og er vinder af Innovation Cup, som den mest innovative offentlige virksomhed, i både 2009 og 2010. Vi arbejder i 2013-15 med at skabe en Innovationskultur i huset, hvor vi går fra 3 til 1.600 innovationsmedarbejdere. Vi har fokus på, at inddrage velfærdsteknologi som hjælp til at forbedre processer og kvalitet. Målet er høj kvalitet, patientsikkerhed, og bedre patientflows, hvor digitalisering er en af vejene til at opnå forbedringer. Innovationsarbejdet har bl.a. resulteret i udvikling af landets første patientflowsystem der sammenbinder alle afdelinger på tværs af hospitalet. Vi arbejder også aktivt med telemedicin og generelt med at sikre, at vi konkurrencedygtigt møder fremtidens patient. Sidst men ikke mindst, så fokuserer vi på gevinstrealisering for patient og samfund i samarbejdet mellem sektorer, både til primærsektor og til det private erhvervsliv.

Vi løser opgaver for hele hospitalet og for regionen og orienterer os nationalt såvel som internationalt. Innovationsenheden arbejder ud fra Innovationsstrategien 2013-2016.

Hygiejne
Hygiejnesygeplejersken arbejder på tværs af hele hospitalet samt deltager i nationale og regionale arbejdsgrupper og er derfor bindeled mellem disse og afdelingerne på Hospitalsenheden Horsens. Desuden medvirker hygiejnesygeplejersken ved udredning og overvågning af hospitalserhvervede sygdomme samt rådgiver indenfor infektionshygiejne og mikroorganismer såsom MRSA. Alt dette er med til at sikre hygiejnisk kvalitet på hospitalet.  

Sundheds-IT
Medarbejderne inden for Sundheds-IT står for en bred vifte af opgaver og har dagligt en stor berøringsflade både på hospitalet og i Region Midtjylland. Enheden arbejder blandt andet med at supportere personalet i forhold til de forskellige it-systemer der bruges i forbindelse med patientbehandling som for eksempel Elektronisk Patient Journal (EPJ) og dermed også den kommende MidtEPJ, kliniske databaser og patientadministrative systemer.