Patienter, pårørende og ansatte mødes løbende til dialog, både i Region Midtjylland og i hele landet.

Møderne har karakter af feed-back møder, hvor patienter har mulighed for at fortælle om deres oplevelser på hospitalet, og ansatte har mulighed for at lytte til og reflektere over patienternes oplevelser.

Møderne har forskellige navne f.eks. dialogmøder, brugerdialog, patientpanel, debrifing-møder osv. Tilsvarende kan møderne være organiseret efter forskellige principper som f.eks. det reflekterende team, akvariemodellen, åben dialog osv.

Mange patienter, pårørende og ansatte sætter pris på at deltage i patientpanelmøder, men der er ikke så meget viden om, i hvilken grad de medvirker til at skabe forbedringer, og hvis de gør, hvordan forbedringerne så sker.

En del af indsatsen 'Dialog på patientens præmisser' er således at indsamle viden om de forskellige patientpanel-typer og modeller, som bruges på afdelingerne, samt undersøge deres effekt og resultater.

Eksempel på et patientpanel
En af de sengeafsnit, som løbende gennemføres patientpaneler, er Medicinsk Sengeafsnit 1 på Regionshospitalet Horsens.

Formålet med patientpanelet er at inddrage patienter og pårørendes erfaringer og holdninger, og dermed medvirke til forbedre kvaliteten i pleje og behandling samt højne den generelle patienttilfredshed.

På Medicinsk Sengeafsnit 1 har man også oprettet en ”patientbank”, hvor interesserede patienter kan tilmelde sig patientpanelet. Målet er, at alle patienter på Medicinsk Sengeafsnit 1 får mulighed for at tilmelde sig patientpanelet. Patienterne i ”patientbanken” kan desuden kontaktes ad hoc for at give indspil til konkrete initiativer f.eks. en ny informationsfolder.