Sundhedspersoners mulighed for at læse helbredsoplysninger om dig.

A) Sundhedslovens § 42a - indhentning af helbredsoplysninger mv. i forbindelse med en aktuel behandling:
Ifølge Sundhedslovens §42a har visse sundhedspersoner en udvidet adgang til at indhente elektroniske helbredsoplysninger, øvrige oplysninger om rent private forhold samt andre fortrolige oplysninger i forbindelse med din behandling. Nedenfor kan du læse, hvilke sundhedspersoner på Regionshospitalet Horsens, der har fået tilladelse til en udvidet adgang. 

Som patient kan du frabede dig, at en sundhedsperson indhenter elektroniske helbredsoplysninger om dig. I så fald beder vi dig venligst give besked til personalet hurtigst muligt. Personalet vil herefter informere dig om, hvilke konsekvenser det evt. kan få for behandlingen, hvis du gør brug af denne mulighed. 

Det fremgår af sundhedslovens § 42a, stk. 1, at læger, tandlæger, jordemødre, sygeplejersker, sundhedsplejersker, social- og sundhedsassistenter, radiografer og ambulancebehandlere med særlig kompetence ubegrænset kan indhente de elektroniske helbredsoplysninger, øvrige oplysninger om rent private forhold samt andre fortrolige oplysninger, der er nødvendige og relevante i forbindelse med en patientbehandling. 

Andre sundhedspersoner end de nævnte i § 42a, stk.1, kan i forbindelse med en behandling af en patient kun indhente oplysninger fra egen afdeling samt fra en aktuel behandling, dvs. de må som udgangspunkt ikke indhente historiske oplysninger samt oplysninger på tværs af afdelinger. 

Med hensyn til sekretærerne kan det oplyses, at de ikke er sundhedspersoner i lovens forstand. Ifølge sundhedslovens § 42a, stk. 9, kan en sundhedsperson under dennes ansvar lade sekretærer yde teknisk bistand til opslag i oplysninger, som den pågældende sundhedsperson selv har adgang. Sekretærerne kan således både skrive og slå op i elektroniske systemer, der indeholder helbredsoplysninger m.v. 

Der gælder særlige regler for de medicinstuderende. Det fremgår af sundhedslovens § 42a, stk. 8, at læger og sygehusansatte tandlæger under disses ansvar kan lade medicinstuderende indhente oplysninger i elektroniske systemer ifm. en aktuel behandling. De medicinstuderende får således adgang til at indhente alle relevante og nødvendige oplysninger til brug for behandlingen.

Der gælder også særlige regler for elever og studerende (ikke medicinstuderende). Hvis den studerende/eleven selvstændigt udfører funktioner på vegne af en sundhedsperson i forbindelse med en aktuel behandling, arbejder den pågældende som medhjælp.

Den studerende/eleven har således adgang til, uden et forudgående patientsamtykke, at foretage opslag i MidtEPJ i forbindelse med en aktuel behandling. De får den samme adgang, som den sundhedsperson, de handler på vegne af.

Hvis den studerende/eleven ikke arbejder som medhjælp, kan den pågældende, uden et patientsamtykke, få videregivet relevante og nødvendige helbredsoplysninger fra en sundhedsperson til brug for en aktuel behandling jf. sundhedslovens § 41, stk. 2, nr. 7 (se betingelserne neden for).

I henhold til sundhedslovens § 42a, stk. 4, skal hospitalsledelsen offentliggøre, hvis de giver tilladelse til, at andre sundhedspersoner får samme adgang til at indhente elektroniske patientoplysninger i forbindelse med en behandling som læger, tandlæger, jordemødre, sygeplejersker, sundhedsplejersker, social- og sundhedsassistenter, radiografer, og ambulancebehandlere med særlig kompetence. 

På denne baggrund offentliggøres hermed, at hospitalsledelsen for Regionshospitalet Horsens den 17. april 2018 har besluttet at give tilladelse til, at følgende sundhedspersoner på hele Regionshospitalet får samme udvidede adgang som sundhedspersonerne nævnt i sundhedslovens § 42a, stk. 1, til elektronisk at indhente alle de oplysninger, der er nødvendige/relevante om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger til brug for den aktuelle behandling:

 • Kliniske diætister
 • Psykologer
 • Fysioterapeuter
 • Ergoterapeuter
 • Neuropsykologer
 • Logopæder
 • Pædagoger
 • Farmaceuter
 • Farmakonomer
 • Bioanalytikere
 • It-bioanalytikere
 • Socialrådgivere

Begrundelsen for tilladelsen er, at de ovenstående sundhedspersoner har behov for en udvidet adgang til elektronisk at indhente helbredsoplysninger, øvrige oplysninger om rent private forhold samt andre fortrolige oplysninger i forbindelse med behandling af patienter. 

De personer på ovenstående liste, som ikke er autoriserede sundhedspersoner (f.eks. socialrådgivere, pædagoger m.v.), deltager alle i patientbehandlingen, samt arbejder som medhjælp for en autoriseret sundhedsperson. 

B) Videregivelse/indhentning af helbredsoplysninger til brug for læring og kompetenceudvikling: 
Læger, tandlæger og jordemødre har adgang til, uden patientens forudgående samtykke: 

 • at få videregivet oplysninger fra en anden sundhedsperson om det videre forløb vedrørende patienter, man tidligere har behandlet, jf. sundhedslovens § 41, stk. 2, nr. 6.

eller 

 • selv at indhente helbredsoplysninger m.v. elektronisk om patienter, som man tidligere har deltaget i behandlingen af, jf. sundhedslovens § 42a, stk. 6.

Videregivelsen/indhentningen skal være nødvendig og relevant til brug for evaluering af lægens, tandlægens eller jordemoderens egen indsats i behandlingen eller som dokumentation for erhvervede kvalifikationer i et uddannelsesforløb. 
Videregivelsen/indhentningen skal ske under hensyntagen til patientens interesser og behov. 
Videregivelsen/indhentningen skal være påkrævet som led i uddannelsen eller i umiddelbar forlængelse af behandlingsforløbet. 
Videregivelsen/indhentningen må kun ske i umiddelbar forlængelse af behandlingsforløbet og senest 6 måneder efter lægens, tandlægens eller jordemoderens afslutning af behandlingen eller viderehenvisning af patienten. Hvis videregivelsen er påkrævet som led i speciallæge- eller specialtandlægeuddannelsen, har man adgang til oplysningerne, så længe det er nødvendigt som dokumentation efter reglerne om speciallægeuddannelsen/specialtandlægeuddannelsen. 
Som patient kan du frabede dig, at en læge, tandlæge eller jordemoder indhenter/får videregivet helbredsoplysninger om dig til brug for læring og kompetenceudvikling. I så fald beder vi dig venligst give besked til personalet hurtigst muligt. 

C) Studerendes adgang til at indhente/få videregivet helbredsoplysninger til brug for en aktuel behandling: 
En studerende er at betragte som medhjælp, hvis denne selvstændigt udfører funktioner på vegne af en sundhedsperson. Det afgørende er således, om den studerende i forbindelse med patientbehandlingen selvstændigt udfører funktioner (medhjælp), eller virker sammen med en anden sundhedsperson (ikke medhjælp). 
En studerende, der fungerer som medhjælp i forbindelse med en behandling, kan få videregivet relevante helbredsoplysninger til brug for behandlingen, jf. sundhedslovens § 41. 
Medicinstuderende, der fungerer som medhjælp for en læge eller hospitalsansat tandlæge, kan på vegne af disse personer selv indhente helbredsoplysninger elektronisk uden patientens forudgående samtykke, jf. sundhedslovens § 42a, stk. 8. 
Hvis den studerende ikke fungerer som medhjælp, har en sundhedsperson, uden patientens forudgående samtykke, mulighed for at videregive helbredsoplysninger til en studerende, der deltager i behandlingen som led i en sundhedsvidenskabelig/sundhedsfaglig uddannelse jf. sundhedslovens § 41, stk. 2, nr. 7. 
Der er tale om studerende, der deltager i patientbehandlingen, fordi praktik m.v. i sundhedsvæsenet er en del af uddannelsen, f.eks. medicinstuderende, sygeplejestuderende og social - og sundhedsassistentelever. 
Videregivelsen skal være nødvendig for den studerendes forståelse af behandlingssituationen, eller som en evaluering af den studerendes deltagelse i behandlingssituationen. 
Videregivelsen skal være nødvendig til den aktuelle behandling. 
Videregivelsen skal ske under hensyntagen til patientens interesse og behov. 
Som patient kan du frabede dig, at en medicinstuderende selv indhenter relevante helbredsoplysninger til brug for behandlingen, eller at studerende i øvrigt får videregivet relevante helbredsoplysninger til brug for behandlingen. I så fald beder vi dig venligst give besked til personalet hurtigst muligt. 

D) Videregivelse af helbredsoplysninger m.v. til en vejleder for en læge eller tandlæge under uddannelse: 
Hvis en læge eller tandlæge under uddannelse til speciallæge eller specialtandlæge får videregivet helbredsoplysninger som dokumentation for erhvervede kvalifikationer i et uddannelsesforløb, jf. sundhedslovens § 41, stk. 2, nr. 6, har dennes vejleder også ret til at få videregivet de pågældende oplysninger. 
Som patient kan du frabede dig, at en vejleder til en læge eller tandlæge under uddannelse til speciallæge eller specialtandlæge får videregivet oplysninger omkring din behandling til brug for dokumentation af erhvervede kvalifikationer under uddannelsesforløbet. I så fald beder vi dig venligst give besked til personalet hurtigst muligt.

E) Sundhedslovens § 42d, stk. 2, nr. 2 – indhentning  af helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med tværgående kvalitetsprojekter:

Tværgående kvalitetsprojekter foregår på tværs af afdelinger eller andre sektorer (hospitaler og kommuner).

En sundhedsperson kan uden patientsamtykke foretage opslag i elektroniske systemer i forbindelse med tværgående kvalitetsprojekter.

De elektroniske systemer indeholder oplysninger fra din behandling på hospitalet.

Sundhedspersonen må kun indhente de oplysninger om din behandling, der er relevante og nødvendige til brug for kvalitetsarbejdet. Oplysningerne må max være 5 år gamle.

Kvalitetsprojektet skal være af væsentlig samfundsmæssig betydning.

Opslaget kræver en forudgående tilladelse fra hospitalsledelsen.

Som patient kan du frabede dig, at en sundhedsperson indhenter elektroniske helbredsoplysninger om dig til brug for et tværgående kvalitetsprojekt. I så fald beder vi dig venligst give besked til personalet hurtigst muligt.

F)Studerendes/elevers adgang til MidtEPJ ifm. lokalt kvalitetsarbejde:

Studerende/elever må deltage i lokalt kvalitetsarbejde, og foretage opslag i MidtEPJ, hvis:

 • De selv har journalført de pågældende oplysninger, da de arbejdede som medhjælp ifm. behandlingen.

Eller 

 • De ikke har arbejdet som medhjælp ifm. behandlingen, men har fået en delegation fra den ledende overlæge i afdelingen til at foretage opslag ifm. lokalt kvalitetsarbejde.

Den studerende/eleven skal være ansat i afdelingen.

De øvrige forudsætninger for delegation skal tillige være til stede herunder, at lægen skal sikre sig, at den studerende/eleven er kvalificeret til og har modtaget instruktion i at udføre opgaven. Lægen skal i fornødent omfang føre tilsyn med den studerendes/elevens udførelse af opgaven.

Delegeringen skal angive, hvilken ret der er uddelegeret, og inden for hvilke grænser.