Kort beskrivelse af uddannelsen:

Som jordemoder arbejder du med kvinder og familier, der venter barn. Du føder med dem og er også den, der støtter, vejleder og giver omsorg til mor og barn i perioden efter fødslen.  Jordemoderen arbejder sundhedsfremmende.  Du støtter kvinden og familien i at udnytte egne ressourcer i den udvikling, der ligger i at blive mor/forældre/familie.
Arbejdet er en intens blanding af at være sammen med mennesker, der oplever noget helt enestående – deres barns fødsel – og et dagligt mere rutinepræget arbejde.
Som jordemoderen skal du være professionel, du skal kunne rumme stærke følelser og i enhver situation støtte og vejlede kvinden og familien.
Jordemoderuddannelsen foregår som en vekslen mellem teoretisk og praktisk undervisning, der tilsammen varer 3 ½ år.  Uddannelsen opdelt i semestre og moduler.  Et semester har en varighed mellem 18-24 uger og er opdelt i ro moduler.  Der er 14 moduler i uddannelsen. Et modul er en afsluttet undervisningsenhed.  Et modul indeholder både teoretiske og praktiske elementer eller en kombination heraf.  

Antal elever pr. år i Regionshospitalet Horsens og Brædstrup.

8 studerende pr ½ år

Uddannelsens varighed i alt. 

3,5 år

Skole for teoretisk uddannelse

University College Nordjylland, Jordemoderuddannelsen

By for teoretisk uddannelse 

Ålborg

Antal praktikophold i uddannelsen / i sygehus

10

Sygehuspraktikopholdenes placering i uddannelsen

Fordelt over 10 af de 14 moduler

 

Ekstern evaluering:
Modul 1, 4, 9, 12 &14 afsluttes ved ekstern prøve
Bedømmes efter 7-trinsskalaen

Intern evaluering:
Øvrige moduler bedømmes ved interne prøver.
Bedømmes med bestået/ikke bestået