Hvad forstås ved en socialt udsat?

Definition:

 • Ved socialt udsatte tænkes især på hjemløse, stofmisbrugere, alkoholmisbrugere, mennesker med sindslidelser, mennesker i prostitution, mennesker ramt af fattigdom eller andre sociale problemer, der er forbundet med, eller kan føre til social udsathed (Rådet for socialt udsatte)

Betydning i praksis:

 • "At være socialt udsat vil sige at være udsat for samfundsmessig stigmatisering, diskrimination, uforståenhed og i visse tilfælde foragt. Det vil sige at man lever et liv, som gennemsnittet ikke forstår, og som ikke hører ind under et gennemsnitskarakteristik af et godt liv"

Hvorfor ulighed i sundhed:

 • "Som socialt udsat har man ofte ikke tillid til systemet og autoriteter og dermed hospitalsverden. Derfor er det mennesker, der er udsat i sundhedssammenhænge, og som ikke formår at træffe sunde somatiske valg. Det er mennesker, der er mulitisyge og som er kaotiske og komplekse grundet komobiditet i eget liv"

Socialtudsatte har markant flere kroniske lidelser, flere har astma og ryglidelser, er nedtrygte eller deprimerede og oplever ængstelse, uro og nervøsitet eller angst. Udsatte spiser mindre varrieret, ryger mere og er mindre fysisk aktive end resten af befolkningen. (SUSY Udsat)

Udsatheden skal italesættes. Hvis ikke, italesætter vi heller ikke de udfordringer eller begrænsninger den udsatte har. Vi fratager således mennesket muligheden for at få den nødvendige støtte den han/ hun har behov for.


"Alle har lige adgang og samme muligheder for sundhedsydelser og tilbud men.... ikke alle har lige muligheder for at modtage og få udbytte af behandlingen"


 

Fakta:

 • Ca. 33.000 stofmisbrugere i DK (SST)
 • 13.000 aktive injektionsmisbrugere
 • 7.600 i substitutionsbehandling

 

 • 140.000 daskere har et reelt alkohol misbrug (SST)
 • 585.000 skadeligt forbrug (alkopidia)
 • 20% voksne drikker igennemsnit mere end hvad sst anbefaler
 • Hvert 5. barn vokser op med en forældre der drikker(Alkohol & Samfund)
 • 131.264 direkte alkohol relaterede kontakter til sygehusene årligt (SDU)
 • –14.000 er i behandling

 

 • 13,7 dianoser pr. patient (sundhedsteam)
 • Gennemsnitalder ved død 39,6 år (SS
 • Sjældent eller ingen kontakt til egen læge (ingen læge, eller kender læge med kan ikke/vil ikke/ må ikke)

 

 • Hjemløse i DK(ref socialstyrelsen)
  –2007: 5.253
  –2016: 6.635

 

Hvad er en socialsygeplejerske

 

Socialsygeplejersker har speciale i sygepleje til socialt udsatte patienter:

Faglig indsigt og kendskab til målgruppen

Viden om udsatte menneskers atypiske adfærd

Specialister i udsatte mennesker hverdagsliv og subkultur
Forståelse for handlinger - herunder nuanceret forståelse  og tilgang
Fagekspertise i rusmidler, afhængighed, abstinenser og behandling
Skadesreducerende viden, forståelse og tilgang

"Det handler om at være villig til at tage udgangspunkt i stofmisbrugernes/ alkoholikeren eller den socialudsattes evner og kompetencer og bevæge sig ud i grænseområder i ønsket om at forbygge og minimere de skader, der er forbundet med at være stofmisbruger.

Det forudsætter evnen til fortløbende at reflektere over egen praksis og de etiske dilemmaer, man støder ind i.

Skadesreduktion er også at kunne være i, tåle at stå på siden i ikke ønsket om forandring....."


Hvad kan en socialsygeplejerske

Systemisk forståelse og tilgang
Identificere problem , vurdere og prioritere
Sikre pragmatiske løsninger
Koordinerer – og bidrager til en sammenhængende indlæggelse og udskrivelse via bl.a. brobygning og således kvalificere patient forløbet 
Resourser til at håndtere  komplekse problemstilling, situation og eller tilstand den udsatte befinder sig.
Nedbryde barrierer og er formidler mellem patient og sundhedspersonale

Kan perspektivere  samfundets og de professionelles holdninger og forståelse  til minoritetsgrupper