CDSS – et klinisk beslutningsstøttesystem til fremme af et proaktivt sundhedsvæsen.

Enversion A/S, Regionshospital Horsens, MedTech Innovation Consortium, Horsens Kommune og Aarhus Universitet vil i et nyt forskningssamarbejde udvikle et klinisk beslutningsstøttesystem, der skal understøtte sundhedsprofessionelle i tidlig identifikation af borgere i risiko for akutte indlæggelser og tidlig iværksættelse af forebyggende indsatser i et tværsektorielt samarbejde.

Beslutningsstøttesystemet baseres på den nyeste viden indenfor kunstig intelligens. I første del af forskningsprojektet undersøges det således, om der baseret på data på tværs af primær- og sekundærsektoren kan udvikles en tilstrækkelig valid algoritme til prædiktion af akutte indlæggelser. Anden del af projektet er rettet mod udvikling af en model for intervention til forebyggelse af akutte indlæggelser, mens sidste del af projektet vedrører produktudvikling, produktbeskrivelse og udvikling af en forretningsmodel med henblik på kommercialisering af det kliniske beslutningsstøttesystem.

For at sikre den kliniske anvendelighed af beslutningsstøttesystemet, herunder at systemet understøtter daglig klinisk praksis, og at der kan handles sufficient i relation til borgere i risiko for akutte indlæggelser, involveres patienter, sundhedsprofessionelle og beslutningstagere i projektet. 

Forskningsprojektet består af fem arbejdspakker:

1)    Udvikling og validering af en algoritme til tidlig identifikation af borgere i risiko for akutte indlæggelser

2)    Afdækning af videnskabelige og 'best-practice' basererede interventioner i relation til tidlig forebyggelse af akutte indlæggelser

3)    Produktudvikling og test af beslutningsstøttesystemet i relation til lovgivning, datasikkerhed, it-arkitektur og brugergrænseflader

4)    Produktmanual rettet mod fremtidige aftagere og brugere

5)    Projektledelse og udvikling af forretningsmodel. 

Forskningsprojektet løber over en 3-årig periode og forventes at resultere i et klinisk beslutningsstøttesystem, der vil kunne kommercialiseres og implementeres i kommunerne, almen praksis og hospitalsvæsenet.

Hvorvidt anvendelse af beslutningssystemet kan medvirke til øget proaktivitet i sundhedsvæsenet og derigennem reducere antallet af akutte indlæggelser til gavn for både den enkelte borger og samfundet vil det aktuelle forskningsprojekt ikke give svar på. Projektet forventes derimod at resultere i et afprøvet beslutningsstøttesystem og en model for intervention, der vil kunne undersøges nærmere i fremtiden.  

Forskningsprojektet er støttet af Innovationsfonden. Desuden bidrager Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland og Hedensted, Skanderborg og Odder kommuner, samt praktiserende læger med viden til forskningsprojektet.