Projekttitel

TeamOBS

Forskningsprojekt i teamsamarbejde.

Med udgangspunkt i videooptagelser af tværfaglige teams på fødegangen.

Navn, uddannelse, universitet

Lise Brogaard Roed Jensen

Lise Brogaard Roed Jensen

Ph.d.-studerende, læge.

Aarhus Universitet, Kvindeafdelingen, Hospitalsenheden Horsens.

Formål

At udvikle en guideline for tværfagligt teamsamarbejde i akut fødselslære. Med formålet for at øge behandlingskvalitet og patientsikkerhed.

Baggrund

International forskning viser, at samarbejde, kommunikation og lederskab er de største udfordringer, når vi skal sikre den fødende den bedst mulige behandling. Derfor er manglende samarbejde, kommunikation og lederskab også de hyppigste årsager til utilsigtede hændelser. Teamtræning, med fokus på netop de parametre, er en fast del af hverdagen på mange fødesteder i Danmark, men hvad der kendetegner det optimale samarbejde, har vi kun meget lidt kendskab til.

Inspireret af flyindustriens anvendelse af sorte bokse til optagelse af al kommunikation i flyet, vil vi anvende videooptagelser af faktiske livstruende situationer. I forskningsprojektet TeamOBS videooptager vi derfor alle akutte fødsler på Aarhus Universitetshospital Skejby og på Hospitalsenheden Horsens. Optagelserne analyseres projektgruppen med henblik på at identificere af de faktorer, der er kritiske for optimal teamdannelse. Baseret på erfaringerne fra vores projekt udarbejdes herefter en guideline for tværfagligt teamsamarbejde i den akutte fødselshjælp.

Projektet bidrager med ny viden om, hvordan kommunikation og samarbejde har betydning for behandlingens kvalitet og patientens sikkerhed. Som en del af projektet udvikler vi et valideret scoringsredskab til vurdering af kompetencer indenfor obstetrisk teamsamarbejde og en guideline inden for tværfagligt teamsamarbejde i akut obstetrik. Viden fra projektet er et afgørende skridt mod at øge behandlingskvaliteten og patientsikkerheden i akut fødselshjælp.

Metode, design og hypotese

Projektet består af 3 studier:

1: Udvikling af scoringsredskabet TeamOBS Tool, til vurdering af kompetencerne: Lederskab, samarbejde, rollefordeling, kommunikation, beslutningsproces og ressource fordeling i tværfaglig teamsamarbejde.

2: Videooptagelse af 100 simulerede akutte fødsler. Videotolkning med testning af redskabet TeamOBS Tool. Beskrivelse af kompetencer anvendt under in situ træning.

3: Videooptagelse af 100 virkelig livtruende hændelser på fødegangen. Anvendelse af redskabet til at beskrive hvilke færdigheder, der anvendes i dag på fødestederne, og hvilke færdigheder der er afgørende for at opnå den størst mulige patientsikkerhed. På baggrund af studie 3 udarbejdes en ny standart for akut behandling på fødegangen med en guideline for tværfagligt teamsamarbejde i akut obstetrik.

(for yderligere beskrivelse af udvikling af TeamOBS Tool, testning af redskabet og udvikling af guideline se forskningsprotokol på teamobs.dk)

Forventet anvendelse

Når projektet afsluttes vil viden fra projektet TeamOBS blive implementeret som en fast del i fødeafdelingers teamtræning i form af to redskaber:

1: TeamOBS Tool der anvendes til vurdering af kompetencer indenfor teamsamarbejde.

2: En guideline indenfor tværfagligt teamsamarbejde i akut obstetrik, der netop er opbygget omkring de erfaringer og konklusioner ph.d.-projektet har påvist er afgørende for den sikreste behandling.

Begge fødselsafdelinger i projektet har til hensigt at fortsætte med teamtræning en gang årligt for alle medarbejdere og har et ønske om at implementerer begge redskaber.

Formidlingsplan

Almenbefolkning:

I samarbejde med Lars Elgaard(journalist og mediemedarbejde Aarhus Universitets hospital) vil jeg formidle resultater fra projektet formidles igennem projektets hjemmeside www.teamobs.dk , DR nyheder og Radio. Projektet har fået tilsagn om forhåndsinteresse fra TV2 Østjylland og DR, og sidstnævnte har allerede omtalt projektet i radio- og nyhedsindslag. Begge kan de findes på projektets hjemmeside.

 

Forskere:

Vi forventer at publicerer resultaterne ved tre artikler i internationale peer reviewed tidsskrifter.

 

Sundhedspersonale og sygehusejere:

Projektet vil afholde en International Temadag for interesserede i "Sundhedsprofessionelle i tværfaglige teams", hvor vores forskningsresultater som et delpunkt også vil blive formidlet.

Vejledere

Projektet er forankret på to danske obstetriske afdelinger: Fødegangen på Hospitalsenheden Horsens med Overlæge Ole Kierkegaard som tovholder og medvejleder og på fødegangen på Aarhus Universitetshospital med Overlæge Lone Hvidman, som tovholder og medvejleder. Professor Niels Uldbjerg er hovedvejleder og sikrer forskningskvalitet, artikelskrivning og formidling. Overlæge Neil Finer fra San Diego har erfaring med et lignende forskningsprojekt udført med videooptagelser på genoplivning af børn, er vejleder og rådgiver om projektets muligheder og udformning. Psykolog og ph.d. Peter Museaus  (medvejleder) fra Aarhus Universitet, Center for Medicinsk Uddannelse har forskningserfaring i teams og videoanalyse og har en central rolle ved tolkning af data. Tanja Manser er Professor og Psykolog og har stor forskningserfaring indenfor "Human Factor", hvordan mennesker arbejder sammen i akutte situationer og hendes viden bruges ligeledes som vejleder i forbindelse med videoanalyse og artikelskrivning. Som projektleder har jeg, Lise Brogaard Roed Jensen tæt samarbejde med alle vejledere og sammen danner vi et stærkt team.

Finansiering

Kvindeafdelingen, Hospitalsenheden Horsens (underskudsgaranti 1. år)

Rådgivningsgruppen for Færdigheds og simulaitonstræning i Videreuddannelsesregion Nord (640.000kr)

Forskningsenheden, Hospitalsenheden Horsens (Underskudsgaranti 2.  år)

Region Midt, fondsmidler afsat til tværfaglig efterudddannelse (440.000)

Klinisk Institut, Aarhus Universitet Hospital, Skejby (underskudsgaranti 3. år)

Tidsforløb

April 2015 til november 2017