Projekttitel

In vivo koncentrationsmåling af antibiotika i knoglevæv vha. mikrodialyse

Navn, uddannelse, universitet

Mats Bue

Ph.d.-studerende, stud. med. 

Aarhus Universitet og Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Horsens.

Formål

Formålet med dette ph.d.-projekt er at videreudvikle og anvende metoden, mikrodialyse, til måling af antibiotikakoncentrationen i knogle.

Den viden, der opnås, bidrager til at optimere både forebyggelse og behandling af knogle- og proteseinfektioner, der kan være besparende for både patienten og samfundsøkonomien.

Baggrund

Knogle- og proteseinfektioner udgør et betydeligt klinisk problem. I Danmark udføres der årligt over 85.000 ortopædkirurgiske operationer og ca. 2 % af disse indgreb efterfølges af en bakteriel infektion. Behandling af disse infektioner er langvarig, bekostelig og belastende for både samfundet og patienten og ledsages ofte af varige mén. På trods af forbedrede forholdsregler både før, under og efter operationer, kan incidensen af ortopædkirurgiske infektioner forventes at stige, i takt med en øget anvendelse af implantater og proteser. I den relation er behandling med antibiotika af afgørende betydning for patienten; både i forbindelse med forebyggelse og under behandling af en infektion.

Tidligere regnede man med, at antibiotikakoncentrationen i blodbanen svarede til koncentrationen i de væv der ligger udenfor blodbanen. Der er dog efterhånden solid evidens for, at denne antagelse ikke altid holder stik. Når det drejer sig om knoglevæv er problemet, at der ikke eksisterer tilfredsstillende målemetoder for dette væv. Den traditionelle metode er knoglebiopsi, men metoden har vist sig at være dårlig mht. reproducerbarhed, og samtidig er proceduren i mange tilfælde uacceptabelt invasiv. Formålet med dette ph.d.-projekt er derfor at videreudvikle og validere det velkendte farmakologiske redskab mikrodialyse til anvendelse i knogle. Dette for at opnå større viden om antibiotikapenetrationen i knoglevæv.

Metode, design og hypotese

Der indgår 4 delstudier i dette ph.d. projekt 

1: Et laboratoriestudie hvor mikrodialyse valideres mht. bestemmelse af vancomycin/dicloxacillin koncentration in vitro. 

2: Et klinisk studie hvor mikrodialyse anvendes til in vivo koncentrationsmåling af vancomycin i knoglevæv og fedtvæv. Forsøget udføres på patienter, der skal have indsat en total knæprotese.

3:  Et klinisk studie hvor mikrodialyse anvendes til in vivo koncentrationsmåling af dicloxacillin i knoglevæv og fedtvæv. Forsøget udføres på patienter, der skal have indsat en total knæprotese.

Studiet afvikles som et randomiseret studie for at opnå større viden om effekten af en oral antibiotikabehandling vs. intravenøs antibiotikabehandling.

4: Et dyreeksperimentelt studie på grise hvor mikrodialyse anvendes til at måle vancomycin-koncentrationen i inficeret knoglevæv- og tilhørende bløddele. Dette for at potentielt vurdere en pågåendes infektions påvirkning på antibiotikapenetrationen.

 

Forventet anvendelse

Metoden har potentiale til at optimere eksisterende antibiotikaregimer i forhold til forebyggelse og behandling af ortopædkirurgiske infektioner. Det kan sikre en mere præcis anvendelse af præparaterne, som både er til gavn for patienter og samfundsøkonomien.

Formidlingsplan

Resultaterne fra disse studier forventes publiceret i førende internationale mikrobiologiske og/eller ortopædkirurgiske tidsskrifter. Projektet sammenfattes afslutningsvis i en ph.d.-afhandling.

Vejledere

- Mikkel Tøttrup, læge, ph.d.-studerende, Ortopædkirurgisk afdeling, Hospitalsenheden Horsens

- Theis Muncholm Thillemann, speciallæge, ph.d., Ortopædkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

- Hanne Birke-Sørensen, speciallæge i plastikkirurgi, klinisk lektor, ph.d.

- Kjeld Søballe, professor, overlæge, dr. Med, Ortopædkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

Finansiering

Der er givet løn-underskudsgaranti fra Hospitalsenheden Horsens til hele forløbet. Der søges løbende om bevillinger fra diverse fonde.

Tidsforløb

Denne ph.d. afvikles som et MD ph.d.-forløb, hvorfor de sidste 1,5 år at medicinstudiet skal tages i en pause fra ph.d.-forløbet. Hele MD ph.d.-forløbet strækker sig derfor over 4,5 år: 1.august 2014 - 1.februar 2019.