Forskningsstrategi 2.png

Forskningsstrategien giver et overblik over hospitalets strategiske forskningsområder i perioden fra 2019 til 2022. Forskningsstrategien skal læses selvstændigt, men skal løbende vurderes i sammenhæng med den årlige Årsrapport. Heri fremgår det foregående års forskningsaktiviteter sammen med en bibliometrioversigt, der giver et overblik over publikationer med tilknyttede forfattere. Der vil årligt blive udført en intern evaluering i forbindelse med hospitalets Årsrapport for forskning i forhold til, hvorvidt den lagte strategi fører til de ønskede resultater, og hvorvidt denne forventes gennemført for den samlede 4-årige periode. Dette vil gøres af Forskningsledelsen i regi af Forskningslederforum, hvor forskningslederen for hver afdeling er til stede og kan indgå i en dialog om årsrapporten. Herefter vil Årsrapporten fremlægges for Forskningsrådet til godkendelse. Den årlige afdelingsrapporterede Forskningsprofil udgår således.

Forskningsstrategien opdateres planmæssigt næste gang i 2022. Såfremt, der sker større organisatoriske ændringer, kan Forskningsrådet tage initiativ til en tidligere revidering.

Strategien for de næste 4 år er at fortsætte og videreudvikle den forskningsaktivitet, som allerede er sat i gang samt udvikle nye forskningsområder med det mål, at Regionshospitalet Horsens fortsætter med at være et innovativt regionshospital med stor forskningsaktivitet, der kommer patienterne til gode. Dette udmøntes gennem en konsolidering af fem strategisk udvalgte samt afdelingsspecifikke forskningsområder.


Disse strategiske forskningsområder er identificeret af Forskningsledelsen ved en intern evaluering igennem de seneste 2 år. Evalueringen har baseret sig på de menneskelige og logistiske ressourcer, som har været til stede på hospitalet, og hvor man fra hospitalets side står stærkt fagligt i forhold til regionens øvrige hospitaler og generelt i Danmark. Således vil de strategiske forskningsområder spille perfekt ind i det forskningslandskab, som tegnes i Region Midtjylland, herunder sikre en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse i samspil med andre forskningsaktører i Region Midtjylland.

Regionshospitalet Horsens ønsker ved denne strategi at:

  • øge fokus på fastholdelse og videreudvikling af forskningsmiljøet
  • identificere, udvikle og tiltrække forskningstalenter
  • fokusere på innovative forskningsmetoder og områder
  • øge fokus på implementering af forskningsresultater i klinisk praksis