Mission & Vision

Mission - hvorfor vi findes

Regionshospitalet Horsens udfører behandling, uddannelse, forskning og udvikling i tæt samarbejde med patienterne og som en del af et sammenhængende sundhedsvæsen.

Vision - hvor vi er på vej hen

Vi stræber efter et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau, hvor der er partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt.

Hvorhen

Vi vil et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau, hvor der er:

  Partnerskab med patienten
Partnerskaber er gensidige. Hospitalsbehandlingen tager afsæt i patientens behandlingsbehov, situation og forudsætninger. Og patienten har brug for faglig rådgivning og viden om relevante tilbud for at kunne tage del i ansvaret for sit eget behandlingsforløb. Partnerskab med patienten er en central del af den sundhedsfaglige indsats.

Kvalitet i alt
Personalet har ansvar for at have aktuel, evidensbaseret viden om kvalitet og patientsikkerhed. Denne viden skal afspejle sig i indsatsen. Det overordnede middel er faglig udvikling, der sigter mod målbare forbedringer af den behandling, vi tilbyder, til gavn for patienterne.

Sammenhæng i alt
Alle patienter skal opleve sundhedsvæsenet som én sammenhængende organisation med smidige og effektive forløb. Der skal være et åbent og effektivt samarbejde mellem fagfolk, mellem afdelinger og afsnit, mellem hospitaler samt mellem hospital, kommuner og praktiserende læger. Sammenhæng skabes også af en god økonomi og en effektiv organisation.
 

Hvordan

 

Faglig udvikling

Alle afdelinger iværksætter indsatser, der sigter mod at forbedre behandlingen til gavn for patienterne - både på kort og på langt sigt.

Der fokuseres på indsatser baseret på forskning, klinisk kvalitetsudvikling og/eller ibrugtagning af forbedrede undersøgelses- og behandlingsmetoder baseret på evidens. Målet er at skabe målbare forbedringer, som kan aflæses i kliniske kvalitetsdatabaser (RKKP) eller andre kendte/operationelle effektmålemetoder.

Dialog som professionelt værktøj

Samarbejdet med patienten og patientens oplevelse er en integreret del af det, vi kalder faglig kvalitet - og er fundamentet for at skabe sammenhæng i det enkelte patientforløb og i organisationen.

Dialog med udgangspunkt i patientens forståelse af situationen skaber tryghed, vished og tillid. Det nedbringer frygt og utryghed samt nedsætter kroniske smertefulde tilstande.

Dialogen med patienterne påvirkes af, hvordan vi samtaler med hinanden. Blandt andet fordi patienterne observerer måden, vi kommunikerer sammen og med dem og deres pårørende på.

Indsatsen tager afsæt i et fælles dokument, som skal medvirke til at skabe et fælles sprog om 'Dialog som professionelt værktøj'. Alle afdelinger arbejder med konkrete indsatser for at fremme anvendelsen og kvaliteten af dialog.

 

Strategisk ledelse med handlekraft

Der ønskes et styrket fokus på handlekraftig, strategisk ledelse i et frugtbart samarbejde mellem ledere og medarbejdere. Vi vil i strategiperioden arbejde med at:

  • Analysere og vurdere risici og muligheder på det område, vi hver især har ansvar for. Derpå vil vi planlægge, igangsætte og følge op på de relevante tiltag og derigennem skabe et solidt grundlag for at omsætte strategi til virkelighed og fortsat kunne løse kerneopgaverne på kort og langt sigt.

  • Bruge faktuel viden flittigt med data fra kliniske kvalitetsdatabaser, IT-systemer, BI-værktøjer, faglitteratur samt indsigt fra konkrete patientforløb (audit mm).

  • Alle ledelsesniveauer og MED-systemet formidler de fælles mål og virkemidler. Det kræver, at vi bruger tid på at drøfte fælles mål og redskaber og påtager os ejerskabet til den fælles strategi. Det kræver, at alle ledere og nøglepersoner er bevidste om opgaven som rollemodeller og sparringspartnere for medarbejdere og kolleger, når strategien skal omsættes i hverdagen.

Kontakt

Regionshospitalet Horsens
Sundvej 30
8700 Horsens
Tlf: 7842 5000
Mail: Send sikker mail

Livsstilscenter Brædstrup
Sygehusvej 20
8740 Brædstrup
Tlf: 7842 9702
Mail: Send sikker mail

Skanderborg Sundhedshus
Sygehusvej 7
8660 Skanderborg 
Tlf: 7842 9000
Mail: Send sikker mail