Klyngekommunerne Odder, Skanderborg, Horsens og Hedensted samt Regionshospitalet Horsens har etableret en følge-hjem-indsats for den ældre medicinske patient, som har fået et hoftebrud. Formålet er at tilbyde en differentieret og individuel indsats med fokus på at højne kvaliteten i overgangen mellem hospital og hjemmet.

Ældre patienter med medicinske sygdomme og hoftebrud kan være særligt udfordrede i perioden lige efter udskrivelsen fra hospitalet.

For eksempel viser data, at denne sårbare patientgruppe har en høj genindlæggelses-og dødelighedsrate, ligesom forskning viser, at tidlig inddragelse af patienten, de pårørende og kommunen vil kunne nedsætte genindlæggelses- og dødelighedsraten.

Derfor er klyngekommunerne, Ortopædkirurgi og Medicinsk Afdeling gået sammen om en særlig indsats for de cirka 200 medicinske patienter over 74 år, som hvert år indlægges på Regionshospitalet Horsens med et hoftenært brud.

Under indlæggelsen på Ortopædkirurgisk Afsnit tilknyttes patienten følge-hjem-indsatsen. På udskrivelsesdagen bliver patienten fulgt hjem af en specialiseret medarbejder fra afsnittet, og dagen efter udskrivelsen er der aftalt telemedicinsk opfølgning.

Opfølgningen foregår i et samarbejde mellem patienten, de pårørende, kommunen og følge-hjem-medarbejderen. De tager udgangspunkt i de identificerede problemstillinger fra indlæggelsesforløbet samt eventuelle nye udfordringer.

I de følgende syv dage tilbydes der specialiseret rådgivning med mulighed for inddragelse af en ortopædkirurgisk eller geriatrisk læge.

Baggrund for følge-hjem-indsatsen:

  • Følge-hjem-indsatsen tager afsæt i det nationale kvalitetsprogram med fokus på at udvikle et sundhedsvæsen på patientens præmisser.
  • Forskning viser, at disse patienter med medicinske sygdomme og hoftebrud i høj grad vil profitere af et stærkt tværsektorielt samarbejde i forbindelse med udskrivelsen, samt tidlig inddragelse af patienten og de pårørende.
  • Der er evidens for, at den tværsektorielle indsats vil kunne nedsætte genindlæggelses- og dødelighedsraten, samt forbedre patientens rehabiliteringsfase. Indsatsen vil derfor løbende blive kvalitetsmonitoreret.