Medicinrapport.jpg

Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Horsens bruger nu systematisk data til at forebygge uhensigtsmæssige medicinkombinationer og fejlmedicinering som med f.eks. gigtlægemidlet methotrexat.

Et lægemiddel som methotrexat bruges ofte til patienter med leddegigt eller psoriasisgigt.

Men hvis den anbefalede dosis overskrides, og uge-doseringen f.eks. bliver givet på daglig basis, kan patienten få alvorlig medicinforgiftning.

Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Horsens har derfor indført systematisk opsporing af indlagte patienter, som får medicin forbundet med en særlig risiko. Det kan være medicin, som fungerer uhensigtsmæssigt i kombination med andre specifikke lægemidler, og hvis der er risiko for fejlmedicinering, som det er tilfældet med patienter, som får ordineret methotrexat i mere end en dag om ugen.

Daglige dataudtræk og systematiske arbejdsgange
I praksis trækker afdelingens kvalitetsansvarlige sygeplejerske dagligt data fra de elektroniske patientjournaler via Region Midtjyllands BI-portal. Dataudtrækket identificerer præcist den gruppe af patienter, som personalet skal være særligt opmærksomme på, når det gælder risikomedicinering.

Dataudtrækket medbringes i oversigtsform til den daglige stuegang. Her forholder lægen sig til, om patienten får en hensigtsmæssig kombination af medicin og i de rette mængder.

- Vi har udviklet en datadrevet arbejdsgang, så vi nu dagligt får identificeret og aktivt vurderet alle vores indlagte patienter, som matcher de opsatte risikoprofiler. De er udviklet som led i Det Nationale Ledelsesprojekt (NLPS), ledende overlæge Thomas Hahn, Medicinsk Afdeling.

- Den nye arbejdsgang forebygger fejl og gavner derfor først og fremmest patienternes sikkerhed. Men vi forventer også at kunne se en reduktion i antallet af genindlæggelser og kommunale tilsyn samt besøg hos den praktiserende læge på sigt, siger Thomas Hahn.

Udbredelsen af datadrevne arbejdsgange
Arbejdsgangene har i et par år været brugt i forbindelse med patienter, som utilsigtet får methotrexat i mere end en dag om ugen, og patienter, som utilsigtet får kombinationen af gigt- og hjertemedicin i form af ACE-inhibitor og NSAID.

Aktuelt benyttes arbejdsgangene også til afsløring af patienter i prednisolon behandling uden samtidig anti-osteoporotisk behandling, samt patienter i morfika behandling uden samtidig laksantia behandling, samt en række uhensigtsmæssige kombinationsbehandlinger med antikoagulerende midler.

Og perspektiver for at udbrede den datadrevne arbejdsgang er store.

- Opsporing af patienter med risikomedicinering kan udbredes til hele hospitalet og regionen via den regionale lægemiddelkomite. Ligeledes er der andre risikoprofiler, vi med fordel kan indføre den samme systematik omkring. Det kunne f.eks. være mere bredt inden for polyfarmaci eller mindre mere specialespecifikke områder end aktuelt, siger Thomas Hahn.

Perspektivet på den lange bane er et elektronisk medicinsk beslutningsstøttesystem, som kan understøtte klinikerne yderligere i deres arbejde.