25.05.21

HMU LILLE.jpg

Liselotte Svane Pedersen, Niels Jørgen Nielsen og Anne Marie Sigh er alle nye medlemmer af HMU på medarbejdersiden. Samtidig er de også tillidsrepræsentanter på hospitalet.

Hospitalets HMU (HovedMEDudvalg) har fået en række nye medlemmer på både medarbejder- og ledersiden. Det nykonstituerede udvalg trådte for første gang sammen i april.

En række nye medarbejdere og ledere er indtrådt i HMU, som er hospitalets udvalg for medindflydelse og samarbejde.

Udvalgsmødet i april var derfor et konstituerende møde med alle nye repræsentanter og suppleanter.

- I HMU drøfter vi arbejdsrelaterede spørgsmål på tværs af hospitalet, og som medlem får man både viden om, hvad der foregår på hospitalet samt muligheden for at få medindflydelse på sin arbejdsplads, fortæller Liselotte Svane Pedersen, som er social- og sundhedsassistent samt ny næstformand i hospitalets HMU.

Ergoterapeut Anne Marie Sigh supplerer.

- Tidligere blev arbejdsmiljørelaterede spørgsmål drøftet i et særskilt udvalg. Udvalget blev imidlertid nedlagt for nogle år siden, og siden er det kommet mere i fokus på møderne i HMU, siger Anne Marie Sigh, som tidligere har været både suppleant og medlem HMU. Nu sidder hun igen som medlem i udvalget.

Også sygeplejerske Niels Jørgen Nielsen er nyvalgt HMU-medlem på medarbejdersiden. Han vil gerne opfordre alle hospitalets medarbejdere til at kontakt ind i MED-systemet, såfremt man står med noget, som vil være relevant for en drøftelse på tværs af hospitalet.

- Arbejdsgangen er sådan, at man som medarbejder kan kontakte et LMU-medlem i egen afdeling, hvis man har noget på hjerte. Hvis det lokale MED-udvalg (LMU) vurderer problemstillingen eller den gode ide til ikke kun at vedrøre en enkelt afdeling, så kan den tages med videre til hospitalets kontaktudvalg, som repræsenterer faggrupper fra hele hospitalet. Her vurderes det, om problemstillingen/ideen skal rejses i HMU, siger Niels Jørgen Nielsen.

Første udvalgsmøde

På konstitueringsmødet blev samtlige medlemmer budt velkommen af hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen.

- Jeg vil gerne byde alle både nye og genvalgte medlemmer velkommen i HMU. Jeg ser frem til samarbejdet og er sikker på, vi kan fortsætte den konstruktive dialog, vi har tradition for i udvalget. Det bliver rigtig godt.

Det nykonstituerede udvalg drøftede herefter møderne, dialogen og samarbejdet, herunder hvordan HMU kan blive endnu bedre til at udbrede viden om MED-arbejdet.

Du kan evt. læse mere om hospitalets HMU her.

Fakta om MED-systemet:

I Region Midtjylland foregår en væsentlig del af dialogen omkring arbejdsrelaterede spørgsmål i MED-systemet. MED står for medbestemmelse og medindflydelse, og i de forskellige udvalg sidder både leder- og medarbejderrepræsentanter.

Hver afdeling har sit eget lokale MEDudvalg (LMU), hvor sager omkring fx sikkerhed og organisering af arbejdet diskuteres.

Herudover har hospitalet et HovedMEDudvalg (HMU), der mødes 4-6 gange om året.

Endelig har regionen et overordnet MEDudvalg (RMU), hvor en lederrepræsentant fra hospitalets HMU deltager.