17.11.21

Hospitalet har siden september haft reduceret i den planlagte stationære operationskapacitet (COP) og i antallet af senge på de kirurgiske sengeafsnit. Det er nu besluttet at forlænge tiltagene samtidig med, at vi åbner færre vintersenge end normalt. Læs om kapacitetsplanerne for de kommende uger.

Hospitalsledelsen og de berørte afdelingsledelser har drøftet de midlertidige kapacitetsændringer, som er sat i værk på hospitalet, og der er nu aftalt nye tidshorisonter for, hvor længe de forskellige tiltag skal vare.

Kirurgiske senge

På de to kirurgiske sengeafsnit har antallet af senge været reduceret med fire siden midten af september. Sengene har været lukket på grund af ubesatte stillinger og dermed plejevagter, som ikke kunne dækkes.

Der er nu truffet beslutning om at forlænge lukningen af de fire kirurgiske senge fordelt med to på hver sit sengeafsnit til og med d. 30. november. Desuden vil yderligere to kirurgiske senge blive lukket i perioden fra d. 1. til d. 21. december.

Sengeafsnittene plejer at køre med reduceret kapacitet (B-niveau) hen over julen fra og med d. 22. december til og med d. 2. januar. I år vil yderligere to senge være lukket i perioden samtidig med, at de to sengeafsnit i juledagene vil være samlet til et på Kirurgisk Sengeafsnit 2.

Vintersenge

Normalt holder hospitalet også fire vintersenge åbne i perioden fra d. 1. november til d. 1. januar. Herefter plejer yderligere fire vintersenge at blive åbnet, indtil alle vintersenge igen nedlægges pr. 30. april.

I år har vi pga. rekrutteringsudfordringer i Medicinsk Afdeling kun åbnet tre vintersenge. Ved årsskiftet åbner yderligere to vintersenge, så vi kommer op på i alt fem vintersenge frem til sæsonens udløb.

Vintersengene er fordelt med en seng til hver af de tre medicinske sengeafsnit: Hjertemedicinsk Afsnit, Medicinsk Sengeafsnit 1 og Medicinsk Sengeafsnit 2. De to vintersenge, som åbner ved årsskiftet, vil være placeret på henholdsvis Hjertemedicinsk Afsnit og Medicinsk Sengeafsnit 1.

Planlagte operationer

Alle planlagte operationer på hospitalets centrale operationsafsnit (COP) har været indstillet siden september bl.a. med henblik på at lette presset på huset og for fortsat at kunne tage imod et stort antal akutte patienter.

Det er besluttet at forlænge reduktionen af al planlagt aktivitet på operationsafsnittet til og med uge et. Der vil således dagligt være 5-6 lejer åbne frem til den første uge af januar, og de vil fortsat udelukkende blive brugt til akut og subakut aktivitet.

I juledagene vil aktiviteten være reduceret som normalt (til B-niveau), og senest den 1. marts vil der forventeligt igen være fuld aktivitet på det centrale operationsafsnit.

Intensiv-senge

Aktuelt er tre ud af syv senge fortsat lukket på intensiv-afsnittet på grund af mangel på intensiv-sygeplejersker.

Der er tidligere lagt en plan for en gradvis åbning af de tre lukkede senge frem mod den 1. marts.

Den videre plan

Med udsigten til en ny vintersæson og fortsatte reduktioner i sengekapaciteten så har vi som hospital brug for en meget tæt dialog om og koordinering af den kapacitet, vi reelt har til rådighed.

Derfor vil hospitalsledelsen og afdelingsledelserne øge den ledelsesmæssige opmærksomhed på Sikkert Patientflow og de tilhørende aftaler og handlingsalgoritmer, som skal hjælpe os med at håndtere den reducerede sengekapacitet.

- Vi vil på daglig basis være opsøgende og følge kapacitetsudviklingen helt tæt på både afdelings- og hospitalsniveau. Det skal gøre os i stand til at støtte op om et godt flow i huset og handle hurtigt i det tilfælde, situationen udvikler sig, siger lægefaglig direktør Nils Falk Bjerregaard.

Samtidig undersøges muligheden for at tilvejebringe flere ressourcer til det akutte område ved at reducere yderligere i den planlagte aktivitet og ved at omlægge ikke-kliniknær aktivitet. Endelig arbejdes der også på at etablere en midlertidig øget lægebemanding, som kan gå på tværs af huset og styrke flow-arbejdet yderligere.