10.11.2021

TULE logo

Resultatet af TULE- og APV-undersøgelserne ligger nu klar og vil blive drøftet i de enkelte afdelinger og afsnit fra uge 49. Der er generelt stor tilfredshed med trivslen og ledelsen på hospitalet. Overordnet er trivslen dog faldet en smule, så resultatet nu ligger på samme niveau som regionsgennemsnittet i 2018/19.

Alle medarbejdere på Regionshospitalet Horsens fik i slutningen af september og frem til den 4. oktober mulighed for at besvare de to store undersøgelser af dels trivslen på arbejdspladsen (TULE) og dels arbejdsmiljøet (APV).

Resultatet af APV-kortlægningen har været tilgængelig siden den 4. oktober, mens resultatet af TULE netop er udkommet på hospitals-, afdelings- og afsnitsniveau.

På hospitalsniveau viser TULE-rapporten, at der generelt er stor tilfredshed med trivslen og ledelsen på hospitalet. Der er tilbagegang på nogle områder, men resultaterne viser samtidig, at Regionshospitalet Horsens ligger ganske fint på de enkelte spørgsmål i forhold til hele regionens undersøgelse fra 2018-2019. Der er kun tre spørgsmål, hvor hospitalets måling ligger under regionens tidligere måling.

De spørgsmål, som vurderes højst i trivselsundersøgelsen er bl.a. spørgsmål som, hvorvidt ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde, og om medarbejderne ved, hvad der forventes i jobbet. Ligeledes får samarbejdet en høj vurdering, og hospitalets medarbejdere har tillid til de udmeldinger, der kommer fra ledelsen. Endelig er det i høj grad også medarbejdernes vurdering, at de bidrager til, at der bliver udøvet god ledelse på arbejdspladsen.

TULE-rapporten viser endvidere, at svarprocenten er faldet i forhold til tidligere år, men den er til gengæld væsentlig højere end ved den trivselsmåling, som blev gennemført i hele regionen i efteråret 2020.

Som hospital er vi de første til at besvare TULE og APV i denne runde, og det er derfor endnu ikke muligt at sammenligne resultaterne med de øvrige hospitalers.

Den videre proces med TULE og APV

Hver afdeling og afsnit får sin egen TULE-rapport tilsendt i det omfang, at det enkelte afsnit har flere end ti ansatte, eller at alle ansatte i afsnittet har givet samtykke til udlevering af resultaterne.

Den videre proces består nu – fra og med uge 49 - af drøftelser i de enkelte afdelinger og afsnit af resultaterne. Arbejdsmiljøgrupperne og afdelingernes egne medinddragelsesudvalg, LMU'erne, skal desuden stå for at udarbejde handlingsplaner.

Forud for de første drøftelser i uge 49 er der arrangeret workshops, hvor arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, nøglepersoner og ledere har mulighed for at se nærmere på handlingsplaner og for ledernes vedkommende få input til deres TULE-dialoger. Workshops'ene er programsat til den 26. og 29. november samt den 6. december.

Der er og har tilsvarende været arrangeret APV-arbejdsdage for arbejdsmiljøgrupperne både før og efter kortlægningen.

Tidsplanen:

  1. kvartal 2022: Arbejdsmiljøgrupperne afleverer deres handlingsplaner til LMU'erne med henblik på drøftelser i udvalgene.
  2. kvartal 2022: LMU'erne afleverer deres handlingsplaner til HMU i løbet af 1. kvartal 2022.
  3. kvartal 2022: Afdelingerne drøfter egne resultater, og der følges op på dialogmøder mellem HL og afdelingsledelserne.
  4. kvartal 2022: Opsamling med drøftelse af TULE og APV handlingsplaner og emner i HMU.

Læs mere om TULE og APV 2021.