Kort beskrivelse af uddannelsen

Som jordemoder arbejder du med kvinder og familier, der venter barn. Du føder med dem og er også den, der støtter, vejleder og giver omsorg til mor og barn i perioden efter fødslen. Jordemoderen arbejder sundhedsfremmende. Du støtter kvinden og familien i at udnytte egne ressourcer i den udvikling, der ligger i at blive mor/forældre/familie.
Arbejdet er en intens blanding af at være sammen med mennesker, der oplever noget helt enestående – deres barns fødsel – og et dagligt mere rutinepræget arbejde.
Som jordemoderen skal du være professionel, du skal kunne rumme stærke følelser og i enhver situation støtte og vejlede kvinden og familien.
Jordemoderuddannelsen foregår som en vekslen mellem teoretisk og praktisk undervisning, der tilsammen varer 3 ½ år. Man er tilknyttet samme praktiksted gennem hele uddannelsen.

Fakta

  • Antal elev pr. år på Regionshospitalet Horsens: 12 studerende pr ½ år.
  • Uddannelsens varighed i alt: 3,5 år.
  • Skole for teoretisk uddannelse: University College Nordjylland, Jordemoderuddannelsen
  • By for teoretisk uddannelse: Aalborg
  • Antal praktikophold under uddannelsen: 5
  • Sygehuspraktikopholdenes placering i uddannelsen: 2 ugers praktik 1. semester, 21 ugers praktik på 2., 4. og 6. semester. 6 ugers praktik på 7. semester.

Ekstern evaluering

Alle semestre afsluttes med ekstern prøve.
Bedømmes efter 7-trinsskalaen. 2. og 4. semester bedømmes med bestået/ikke bestået i en prøve periode.

Praktikperioderne afsluttes ligeledes med vejledningssamtaler mellem den studerende, kontaktjordemoder og uddannelsesansvarlig jordemoder

Intern evaluering

Øvrige moduler bedømmes ved interne prøver.
Bedømmes med bestået/ikke bestået

Kontakt

Uddannelsesansvarlig
jordemoder
Sanne Voldby
Sannjn@rm.dk

Uddannelsesansvarlig 
jordemoder
Freya Ohlsen
Freohl@rm.dk