Den medicinstuderende vil på første kursusdag blive budt velkommen af en eller flere af afdelingens kliniske lektorer samt af den koordinerende sekretær for det kliniske kursus. Der gives en bred orientering om afdelingens specialer, om hvad den medicinstuderende kan forvente af afdelingen og om afdelingens forventninger til den medicinstuderende.

Den medicinstuderende introduceres til:

 • Grundlæggende regler for korrekt adfærd over for patienter, kolleger, mv.
 • Tavshedspligten - indskærpes  

Endvidere orienteres den medicinstuderende om:

 • Den lægelige stab og øvrige nøglepersonale
 • Afdelingens geografi
 • Tidspunkter for formaliseret undervisning
 • Anbefalet undervisningsmateriale
 • Dagligt arbejdsprogram
 • Vagtplaner
 • Grundlæggende regler om hospitalshygiejne

Godkendelse af det kliniske ophold

Efter ’klinisk kørekort’ samt kursus med både teori og klinik afsluttes med multiple choice eksamen.

Til stede mere end 80% af tiden samt udfyldt/godkendt logbog er betingelse for at indstille sig til eksamen.

Godkendt logbog og bestået multiple choice eksamen er betingelse for oprykning til næste semester.

 • Det er formålet med det kliniske kursus at forberede den medicinstuderende på det kliniske arbejde.
 • Færdigheder og viden som ønskes tilegnet gennem kurset:
 • Udførligt kendskab til arbejdsgangen på kliniske afdelinger
 • Evne til samarbejde med andre personalegrupper
 • Grundlæggende færdigheder i interviewteknik
 • Grundlæggende færdigheder i undersøgelsesteknik
 • Grundlæggende færdigheder i journaloptagelse
 • Grundlæggende færdigheder i mundtlig fremlæggelse af sygehistorier
 • Grundlæggende færdigheder i patientkommunikation
 • Indsigt i etiske aspekter
 • Eksakt viden om de inflammatoriske sygdommes patogenese, symptomer, diagnostik, behandling og prognose
 • Kendskab til større medicinske lidelser, her overvejende de inflammatoriske sygdomme, ved selvsyn af repræsentative patienter

Vi glæder og meget til at se dig på medicinsk afdeling