3-timers møde på Regionshospitalet Horsens. Konceptet er udviklet af Susanne Nøhr, Aalborg Universitetshospital. 

Formål med 3-timers møder 

Formålet med 3-timers møderne er at give alle uddannelseslæger mulighed for i fællesskab at italesætte og konkret planlægge, hvad de som enkeltpersoner og som gruppe kan gøre for at optimere kvaliteten af egen uddannelse. Samtidig at udnytte at uddannelseslæger regelmæssig skifter afdeling og dermed i højere grad end afdelingens faste personale kan identificere uhensigtsmæssigheder i organisation eller arbejdstilrettelæggelsen som med fordel kan justeres. 

Afholdelsen af 3-timers møde

Den uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL) fungerer som mødeleder. Såfremt UKYLen er afdelingslæge kan en uddannelseslæge udpeges som mødeleder.

Mødet har hvert år et tema, som UKO i samråd med det lægelig videreuddannelsesråd fastlægger. Dette tema er gennemgående på tværs af afdelingerne.

Derudover drøftes temaer relevant for den enkelte afdeling.

Mødet afholdes efter en fast skabelon.

Implementering af udbytte fra et 3-timers møde

Efter mødet udfærdiges skemaer (individuelt arbejdsark, gruppeark og fællesreferater, se senere), som UKYL præsenterer for den uddannelses-ansvarlige overlæge (UAO) og ledende overlæge. Dernæst skal de identificerede indsatsområder drøftes og diskuteres på afdelingens fælles lægemøde.

Herefter udfærdiger uddannelsesteamet (UKYL og UAO) en handleplan med de aftalte forslag til kvalitetsudviklingen af den lægelige videreuddannelse og tidslinje for implementering. Handleplanen skal efter godkendelse af den ledende overlæge sendes til den uddannelseskoordinerende overlæge.

Deltagere i et 3-timers møde

Alle uddannelseslæger er indkaldt og har mødepligt som mødedeltagere. Det er op til den enkelte afdelingsledelse at afgøre om yngre læger i uklassificerede stillinger kan deltage.

Forberedelse af et 3-timers møde

Mødet afholdes samme eftermiddag onsdag uge 38 i alle afdelinger. Mødet planlægges til varighed på samlet 3 timer.

Skemaplanlægger skal have besked i god tid, så arbejdsskemaet kan tilrettelægges således, at alle uddannelseslæger på afdelingen har mulighed for at deltage.

Det kan overvejes om en anden kan passe vagtkalder (bagvagt, afdelingslæge) så længe mødet varer. Det er op til den enkelte afdelingsledelse at beslutte, om mødet afholdes i normal dagarbejdstid eller udenfor med efterfølgende afspadsering.

Introduktion til mødeledelse

Hvis UKYLen ikke tidligere har været mødeleder, sikres det, at denne introduceres til funktionen via UKYL-netværket eller UKO. Koncept for mødeledelse gennemgås.

Uddannelseskoordinerende overlæge udarbejder på baggrund af fremsendte referater og handleplaner en sammenfatning der indgår i Årsrapporten for den lægelige videreuddannelse på Regionshospitalet Horsens.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til den uddannelseskoordinerende overlæge Berit Skjødeberg Toftegaard.

Følgende materiale foreligger: