Efter endt ophold vil alle uddannelseslæger blive bedt om at evaluere deres ophold i afdelingen ud fra nedenstående spørgeramme.

På Regionshospitalet Horsens monitorerer vi afdelingernes evne for og prioritering af lægelig uddannelse på blandt andet evaluer.dk.

Svarkategorierne er: 1: i meget ringe grad, 2: i ringe grad, 3: i mindre grad, 4: i nogen grad, 5: i høj grad, 6. i meget høj grad.

1 Introduktion

 • Uddannelsesstedet og jeg afstemte forventninger til uddannelseselementet ved introduktionen.
 • Jeg blev introduceret til de opgaver, jeg skulle varetage.
 • Min hovedvejleder og jeg samarbejdede om at udarbejde min individuelle uddannelsesplan 

2 Uddannelsesvejledning

 • Mit behov for uddannelsesvejledning er blevet opfyldt.
 • De planlagte kompetencevurderinger er blevet gennemført.
 • Kompetencevurderinger er blevet efterfulgt af feedback
 • Jeg er blevet tilbudt karrierevejledning svarende til mit behov.
 • Uddannelsesstedet og jeg afstemte forventninger til uddannelseselementet ved introduktionen.
 • Min hovedvejleder og jeg samarbejdede om at udarbejde min individuelle uddannelsesplan 

3 Daglig vejledning

 • Jeg har fået feedback i forhold til min evne til at samarbejde med sundhedsprofessionelle.
 • Jeg har fået feedback i forhold til min evne til at agere professionelt
 • Jeg har fået feedback i forhold til min evne til at kommunikere.
 • Jeg har fået mulighed for at udvikle mig som leder/administrator og organisator
 • Jeg har fået supervision svarende til mit behov i det daglige kliniske arbejde.
 • De daglige læringsmuligheder er blevet udnyttet. 

4 Arbejdstilrettelæggelse

 • De daglige vejledere har været til at få fat på, når jeg havde behov for det.
 • Arbejdstilrettelæggelsen har tilgodeset, at jeg også har varetaget opgaver, der er relevante for, at jeg kunne opnå kompetencer som angivet i uddannelsesprogrammet.
 • I arbejdstilrettelæggelsen er det blevet prioriteret, at der er progression i min kompetenceudvikling.
 • I arbejdstilrettelæggelsen er vejledersamtaler blevet prioriteret.
 • Jeg har fået supervision svarende til mit behov i det daglige kliniske arbejde
 • De daglige læringsmuligheder er blevet udnyttet. 

5 Konference/undervisning

 • Jeg har fået mulighed for at udvikle mig som underviser
 • Jeg har haft mulighed for at deltage i uddannelsesstedets undervisningstilbud.
 • Jeg har haft udbytte af uddannelsesstedets konferencer. 

6 Arbejdsklima

 • Jeg har oplevet, at der er en gensidigt respektfuld omgangstone på uddannelsesstedet.
 • Jeg har været tryg ved at stille spørgsmål til kollegaer.
 • Jeg har kunnet diskutere svære problemstillinger med mine kollegaer.
 • Jeg har oplevet, at jeg har arbejdet som del af et arbejdsfællesskab. 

7 Øvrige

 • Samlet set har uddannelsesstedets indsats været tilfredsstillende.
 • Mit samlede uddannelsesmæssige udbytte har været tilfredsstillende. 

Evalueringerne er offentlig tilgængelige på https://www.evaluer.dk/

Inddragelse af spørgeramme for Evaluer.dk i vejledersamtaler

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse har 25. maj 2020 godkendt et holdningspapir om evalueringskultur, som også rummer erkendelsen af, at evaluer.dk ikke er anonymt.

Evaluer.dk vurderes som et redskab til dialog og udvikling. Generelt er det afdelingens opgave at sikre en kultur, der gør evaluering gennemsigtig og oprigtig. I praksis bør en skriftlig evaluering suppleres af en mundtlig. Baseret på gensidig tillid og konstruktiv feedback skal evaluering bruges som en løftestang til optimering af den lægelige videreuddannelse og bør ske løbende igennem et uddannelseselement. Det giver således bedre mening at drøfte introduktion ved første justeringssamtale end ved afslutningen af et forløb.

Læs om holdningspapiret.

På baggrund i holdningspapiret med inspiration fra neurologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital er udviklet et dialogredskab til inddragelse af spørgerammen for Evaluer.dk i vejledersamtaler.

Dialogredskabet hjælper den enkelte uddannelseslæge til selv at tage ansvar for sit uddannelsesforløb og til at være eksplicit og konstruktiv omkring, hvordan og hvad kolleger kan bidrage med.