Vejledning

Inspektormødet kommer i stand ved, at afdelingen selv anmoder om besøg eller ved, at Sundhedsstyrelsen anmelder dato for besøg/genbesøg.
Besøget imødeses altid som god mulighed for en status på afdelingens kvalitet i lægelig videreuddannelse og som hjælp til videre udvikling heraf.
Se vejledning om inspektorordningen i den lægelige videreuddannelse.

Uddannelsesansvarlig overlæge får tilsendt dato, og vil herefter

 • orientere ledende overlæge og uddannelseskoordinerende overlæge om dato
 • sende invitation til forberedende møde til uddannelseskoordinerende overlæge samt UKYL
 • udsende selvevaluering til besvarelse til lægerne i afdelingen samt dato for lægemøde til opsamling på endelig selvevaluering og sikre, at data er klar til forberedende møde.

Forberedende møde

Holdes 8 uger før inspektorbesøg på besøgsafdelingen
Mødet holdes i henhold til dagsorden:
Inspektorbesøg checkliste - pdf
Inspektorbesøg checkliste - word

 Mødet munder ud i:

 • Forslag til program
 • Aftale om udarbejdelse af selvevaluering
 • Aftale om opsamling/forbedringer og forberedelse inden mødet
 • Aftale om materiale, der skal sendes til inspektorerne. Inspektorerne fremsender selv ønsker om materiale, men afdelingen kan supplere med relevant materiale. (se evt. inspirationsliste på sidste side)
 • dato og tid (1½ time) for opsamlingsmøde.

Uddannelsesansvarlig overlæge har herefter flg. opgaver:

 • sende programforslag til inspektorerne
 • reservere mødelokale samt forplejning til inspektorbesøg
 • sende invitation og program til inspektormøde til den lægefaglige direktør, den uddannelseskoordinerende overlæge, oversygeplejerske, ledende overlæge, andre samarbejdspartnere, der skal deltage herunder afdelingens læger inkl. skemalægger
 • indrapportere selvevalueringsrapport elektronisk (senest 6 uger før besøg jvf. Manual til indrapportering af selv-evaluering
 • sende informationsmateriale til inspektorer (senest 6 uger før besøg)
 • reservere og invitere deltagere til opsamlingsmøde: uddannelseskoordinerende overlæge, ledende overlæge, UKYL og uddannelsesansvarlig overlæge.

Inspektørbesøget

Uddannelsesansvarlig overlæge er ansvarlig for god og glat koordinering og afvikling af besøget, og tager imod inspektorerne fra morgenen, og støtter indtil dagen er ovre, i henhold til program.
Uddannelsesansvarlig overlæge og evt. ledende overlæge spiser frokost med inspektorerne, og sikrer, at inspektorerne hele tiden har let ved at få kontakt til UAO og sekretær.
Besøget afvikles i henhold til program og det er sikret at så mange som muligt deltager ved samtalerne.

Opfølgningssamtale

Mødet afholdes 2-3 uger efter besøget. Det er væsentligt at mødet afholdes således, at der kan kommenteres inden for tidsfristen.
Deltagerne mødes som aftalt ved forberedelsesmødet. Forinden har uddannelsesansvarlig overlæge modtaget udkast til inspektorrapport og udsendt denne til mødedeltagere.
Mødet gennemføres i henhold til dagsorden.

Mødet munder ud i:

 • aftale om indhold til svar på rapportudkast
 • UAO udarbejder udkast, der sendes til høring hos afdelingsledelsen, uddannelseskoordinerende overlæge og den lægefaglige direktør. Herefter indarbejdes høringssvar og svaret sendes senest 2 uger efter til inspektorer og Sundhedsstyrelsen med kopi til høringsparter.
 • udarbejdelse af plan til imødegåelse af foreslåede tiltag, inkl. tidsplan
 • referat af mødet
 • Aftale om evt. nyt møde

Inspektorrapporten vil indgå i hospitalets årsrapport over kvalitet i Lægelig Videreuddannelse.

Selvevaluering er en fælles opgave for afdelingens læger. Enighed om score kan evt. understøttes af denne PP-præsentation.

Supplerende information.